Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Школа данасОд јула 1999. године, Економско-трговинска школа је премештена из јужног дела града у северни део Косовске Митровице, и то у просторијама Техничке школе “Михаило Петовић Алас”, ка последица опште познатих догађаја и ратних збивања.

Економско Трговинска школа има статус правног лица и уписана је у Судски регистар код Трговинског суда у Приштини-Ниш.

Економско – трговинска школа има статус средње стручне школе, и у мрежи је средњих школа Одлуком владе Републике Србије донете 1993. године.

Решењем министра просвете бр. 022-05-00509/94-03 од 03. 04. 2009. године, утврђено је да школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава, потребног броја наставника и стручних сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставних планова и програма у подручју рада економија, право и админстрација.

Економско-Трговинска школа остварује наставни план и програм за следеће образовне профиле:

  • економски техничар
  • финансијско-рачуноводствени техничар
  • правно-пословни техничар
  • трговац 
  • кувар

Организација рада, радноправни статус запослених регулисани Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду, подзаконским актима Министарство просвете, статутом школе и др.

Стручно-педагошки надзор у раду школе врши Школска управа Миистарства просвете у Кос.Митровици.