Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Економски техничар


Подручје радаЕкономија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Шифра профила: KMKM SB 4L01S

Економски техничар је компетентан за обављање следећих послова:

 • обрачунавање пореза и дуговања;
 • уношење статистичких, финансисјких и других података у рачунар;
 • књижење пословних промена;
 • попуњавање књиговодствених документа;
 • ажурирање пословних књига предузећа;
 • вођење благајничког пословања;
 • планирање и организовање рекламирања производа и услуга;
 • планирање продаје робе у току године;
 • састављање изештаја о пословању.
 • вођење свих врста комерцијалних и банкарских послова;
 • обављање правних и послова из области кореспонденције, предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија, привредне математике;

 

 

Економски техничари поред опште образовних предмета изучавају групу економских предмета и стичу знања о економији као теорији и примењеној економији. Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа, рачуноводства, статистике, пословне информатике и маркетинга. Економски техничари по завршетку школовања оспособљени су за обављање књиговодствених послова, послова аналитике купаца и добављача, материјалног књиговодства, књиговодства основних средстава и банкарског књиговодства. Поред тога економски техничари обављају послове платног промета, обрачуна зарада, пореза и доприноса, благајничке послове, учествују у пословима контроле текућих рачуна, кредитирања и контроле потршачких кредита у банкама и на пословима економске пропаганде.

Након завршетка четворогодишњег школовања, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образованим и кулурним институцијама, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.

Такође након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смера: Економском факултету, Правном, Филозовском, Филолошком, ФОН-у, Факултету за Менаџмент, Факултету политичких наука, као и на сродним Високим струковним школама.