Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Istorijat školeEkonomska škola je osnovana 1961. godine, odlukom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu u Prištini. Rešenjem o osnivanju Ekonomske škole, nije predviđeno da škola ima status samostalne ustanove, nego je škola radila u satavu Gimnazije “Silvira Tomazini” u Kos.Mitrovici.

Kao razlozi i motivi za osnivanje Ekonmske škole bili su, pre svega, potrebe privrede, i društvenih službi, organa uprave za stručnim kadrovima ekonomske struke. U školi su osposobljeni učenici za obavljanje sledećih poslova: finansijsko knjigovodstvo, blagajnčko poslovanje, likvidatura, platni promet, obračun ličnih dohodaka, bankarski poslovi, poslovi komercijalnog sektora i za potrebe RMHK Trepča, kao i opštine i šireg regiona.

U periodu od 1961. do 1973. godine Ekonomska škola je radila u kontinuitetu, i rad škole je usko vezan za obrazovanje ekonomista finasijske struke koji su stupali na rad u kombinatu Trepča, opštinskim organima uprave, zavodima – tako da je njihov doprinos uspešnom privrednom razvoju grada imao i veliki značaj.

Rešenjem broj 02-611-29/74 od 24.05.1974. godine Pokrajinskog sekretarijata za brazovanje, nauku ikulturu u Prištini, došlo je do osnivanja Ekonomskog školskog centra sa sedištem u Kos. Mitrovici, sa ciljem povezivanja obrazovanja sa privrednim i društvenim delatnostima, pa je škola u svom sastavu obrazovala učenike za zanimanja: komercijalni tehničar, ekonomski tehničar, tehničar za upravne poslove, finansijski tehničar, trgovac, kuvar, konobar i turistički tehničar.

1976. godine usled sistemskih promena i donošenja Zakona o radu, Ekonomski školski centar je kao samostalna ustanova organizovan u okviru Centra društvenih i privrednih delatnosti usmerenog obrazovanja, a u kojem su obrazovnu delatnost organizovali i Gimnazija i Medicinska škola.

U periodu reforme školstva, odnosno tzv. Druge faze usmerenog obrazovanja škola je ostvarila obrazovnu funkciju kao Centar srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja ekonmskih struka (CSUOV).

U tom periodu škola je bila u dvogodišnjem trajanju i karakteristično je, za taj period značaj uvođenja profesionalne prakse kao obaveze u svim stručnim školama.

Od 1992. godine i donošenja Zakona o srednjoj školi, škola nosi naziv: Srednja ekonomska škola i obrazovni rad ostvaruje kao samstalna ustanova, kada počinju da funkcionišu Školski odbor kao novi organ upravljanja u školi, kao i određene promene koje su vezane sa donošenjem novog Ustava Republike Srbije 1990. godine.

Odlukom Vlade R. Srbije iz 1993. godine škola je u mreži srednjih škola Republike Srbije, rešenjem Ministarstva prosvete R. Srbije br.022-05-00509/94-03 od 06. 06. 1994. godine, škola ispunjava uslove za obavljanje delatnosti, i od 1994 godine nosi naziv: Ekonomsko-Trgovinska škola koji je i do sada zadržala.

Od Jula 1999. godine, Ekonomsko-trgovinska škola je premeštena iz južnog dela grada u seveni deo Kos.Mitrovice, i to u prostorijama Tehničke škole kao posledica opšte poznatih događaja i ratnih zbivanja.

Dan škole kao jubilej nije postojao, pa o tome nisu mogli dati podatke ni bivši nastavnici škole i nije bilo ni proslave jubileja, poznatog kao dan škole. Činjenica je, da škola u dugoj tradiciji nije nosila ime poznatih ličnosti pa je verovatno i razlog da škola nije odredila tzv. dan škole.

Školski odbor i Nastavničko veće škole su odlučili da Ekonomsko-trgovinska škola kao dan škole i proslavu odredi jubilej 50-godišnjicu osnivanja škole, i to 01.09. 2011. godine.