Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Vanredno školovanjeEkonomsko-trgovinska škola u saradnji sa drugim obrazovnim institucijama pored redovnog, poseduje i vanredno školovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Vanredno školovanje završavaju zaposleni ljudi  bez odgovarajuće škole (lica sa osnovnom školom, sa jednim ili više završenih razreda neke druge srednje škole, sa završenom nekom drugom srednjom školom i sl.). 

Namenjeno je kandidatima starijim od 17 godina koji:

 • su završili samo osnovnu školu,
 • su započeli pa prekinuli školovanje u bilo kojoj drugoj školi, a to mogu dokazati svedočanstvima o završenom razredu

PREKVALIFIKACIJA

Namenjena je kandidatima koji imaju navršenih 17 godina života i koji su završili srednju školu istog stepena (prekvalifikacija sa trećeg na treći stepen, odnosno sa četvrtog na četvrti stepen).

Dokumenta koja su potrebna za upis:

 • Overene fotokopije svedočanstava o svim završenim razredima
 • Overena fotokopija diplome
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • Overena fotokopija lične karte

DOKVALIFIKACIJA

Namenjena je sledećim kandidatima:

 • Koji imaju navršenih 17 godina života,
 • Koji su stekli treći stepen obrazovanja, a žele da steknu četvrti stepen obrazovanja.

Dokumenta koja su potrebna za upis:

 • Overene fotokopije svedočanstava o svim završenim razredima;
 • Overena fotokopija diplome;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 • Overena fotokopija lične karte;