Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Finansijski administratorPodručje radaEkonomija, pravo i administracija

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: četiri godine

 

Svrha kvalifikacije: Obavljanje finansijsko – računovodstvenih poslova, sastavljanje i prezentacija finansijskih i poreskih izveštaja.

 

Stručne kompetencije:

 • Organizovanje sopstvenog rada u oblasti finansija i računovodstva
 • Obavljanje poslova sa knjigovodstvenom dokumentacijom
 • Obavljanje poslova platnog prometa
 • Kontiranje i knjiženje poslovnih promena kroz poslovne knjige
 • Obavljanje finansijskih poslova
 • Pripremanje i izrada obračuna
 • Pripremanje i izrada izveštaja

 

Ciljevi stručnog obrazovanja:

 

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil finansijski administrator je osposobljavanje učenika za obavljanje finansijsko – računovodstvenih poslova, sastavljanje i prezentaciju finansijskih i poreskih izveštaja.

            Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
 • efikasan rad u timu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

 

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje – učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Praktična nastava iznosi oko 15% celokupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta i iznosi 20%. U toku celokupnog školovanja odnos opšteobrazovnih i stručnih predmeta je 50:50%.

Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.

U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Predmeti

 • 1. Kancelarijsko poslovanje
 • 2. Finansijsko poslovanje
 • 3. Računovodstvo
 • 4. Principi ekonomije
 • 5. Biologija
 • 6. Srpski jezik i književnost
 • 7. Geografija
 • 8. Računarstvo i informatika
 • 9. Engleski jezik
 • 10. Fizičko vaspitanje
 • 11. Matematika
 • 12. Istorija
 • 13. Građansko vaspitanje / Verska nastava

 • 1. Poslovna ekonomija
 • 2. Kancelarijsko poslovanje
 • 3. Finansijsko poslovanje
 • 4. Računovodstvo
 • 5. Finansijsko računovodstvena obuka
 • 6. Pravo
 • 7. Poslovna informatika
 • 8. Principi ekonomije
 • 9. Srpski jezik i književnost
 • 10. Istorija
 • 11. Engleski jezik
 • 12. Fizičko vaspitanje
 • 13. Matematika
 • 14. Građansko vaspitanje / Verska nastava

 • 1. Poslovna ekonomija
 • 2. Finansijsko poslovanje
 • 3. Računovodstvo
 • 4. Finansijsko računovodstvena obuka
 • 5. Pravo
 • 6. Javne finansije
 • 7. Nacionalna ekonomija
 • 8. Srpski jezik i književnost
 • 9. Likovna kultura
 • 10. Engleski jezik
 • 11. Fizičko vaspitanje
 • 12. Matematika
 • 13. Građansko vaspitanje / Verska nastava

 • 1. Finansijsko poslovanje
 • 2. Računovodstvo
 • 3. Finansijsko računovodstvena obuka
 • 4. Revizija
 • 5. Srpski jezik i književnost
 • 6. Sociologija sa pravima građana
 • 7. Statistika
 • 8. Preduzetništvo
 • 9. Engleski jezik
 • 10. Fizičko vaspitanje
 • 11. Matematika
 • 12. Građansko vaspitanje / Verska nastava