Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Pravno-poslovni tehničarPodručje radaEkonomija, pravo i administracija

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: četiri godine

Šifra profila: KMKM SB 4L05S

Stručne kompetencije:

 • obavljanje administrativnih poslova;
 • komunikaciju sa strankama;
 • rad na poslovima iz područja radnih odnosa;
 • komunikaciju sa bankama;
 • izradu raznih evidencija i statističkih podataka;
 • pisanje rešenja i odluka;
 • rad na poslovima u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
 • rad na overama potpisa, rukopisa i prepisa;
 • obradu pošte i rad na računaru.

Pored navedenih stručnih kompetencija, pravni tehničari:

 • sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava;
 • sposobni su za samostalan rad i rad u grupi;
 • poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu;
 • poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
 • u poslu su tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.

Pravni tehničari poseduju znanje iz korespondencije, matične evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu. Pored stručnih predmeta iz oblasti prava i ekonomije učenici stiču i odgovarajuće opšte obrazovanje. Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Pravni tehničari najčešće rade u službama organa uprave i lokalne samouprave, ko i na poslovima iz oblasti radnih odnosa. Posao obavljaju uglavnom u kancelariji, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora. Posle završena srednje škole pravni tehničari mogu nastaviti studije na pravnom fakultetu, ekonomskom, filzofskom, fakultetu bezbednosti…

Predmeti

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Engleski jezik
 • 3. Računarstvo i informatika
 • 4. Istorija
 • 5. Geografija
 • 6. Biologija
 • 7. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 8. Uvod u pravo
 • 9. Organizacija države
 • 10. Uvod u javnu administraciju
 • 11. Veštine komunikacije
 • 12. Kultura jezičkog izražavanja
 • 13. Korespodencija i pravni poslovi
 • 14. Fizičko vaspitanje
 • 15. Matematika

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Engleski jezik
 • 3. Istorija
 • 4. Likovna kultura
 • 5. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 6. Uvod u pravo
 • 7. Latinski jezik
 • 8. Pravni postupci
 • 9. Matična evidencija
 • 10. Radno pravo
 • 11. Uvod u privredno pravo
 • 12. Korespodencija i pravni poslovi
 • 13. Fizičko vaspitanje
 • 14. Matematika

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Statistika
 • 3. Engleski jezik
 • 4. Fizičko vaspitanje
 • 5. Matematika
 • 6. Logika sa etikom
 • 7. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 8. Pravni postupci
 • 9. Radno pravo
 • 10. Poslovi pravnog prometa
 • 11. Principi ekonomije
 • 12. Korespodencija i pravni poslovi

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Sociologija sa pravima građana
 • 3. Preduzetništvo
 • 4. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 5. Engleski jezik
 • 6. Fizičko vaspitanje
 • 7. Matematika
 • 8. Pravni postupci
 • 9. Radno pravo
 • 10. Poslovi pravnog prometa
 • 11. Korespodencija i pravni poslovi
 • 12. Retorika i besedništvo
 • 13. Pravo intelektualne svojine