This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Финансијски администратор

Home/Упис ученика/Образовни профили/Финансијски администратор

Образовни профил:

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

 

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

 

Сврха квалификације: Обављање финансијско – рачуноводствених послова, састављање и презентација финансијских и пореских извештаја.

 

Стручне компетенције:

 • Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства
 • Обављање послова са књиговодственом документацијом
 • Обављање послова платног промета
 • Контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге
 • Обављање финансијских послова
 • Припремање и израда обрачуна
 • Припремање и израда извештаја

 

Циљеви стручног образовања:

 

Циљ стручног образовања за образовни профил финансијски администратор је оспособљавање ученика за обављање финансијско – рачуноводствених послова, састављање и презентацију финансијских и пореских извештаја.

            Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, током школовања овог профила стиче се општа култура и образовање – учењем страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Практична настава износи око 15% целокупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета и износи 20%. У току целокупног школовања однос општеобразовних и стручних предмета је 50:50%.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

У трећем и четвртом разреду планирана је блок настава која би се реализовала у предузећима. Циљ овог облика наставе јесте провера, у пракси стечених знања и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима. Реализација блок наставе у предузећима била би базирана на тространим уговорима које склапају они који се образују, стручне школе и предузећа у којима будући пословни секретари обављају праксу, а касније, могу наћи и своје радно место.

Опште образовне и стручне предмете које финансијски администратори уче у току четворогодишњег образовања можете погледати и преузети на страни   Настава/Преглед фонда часова по образовним профилима