Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Историјат школеЕкономска школа је основана 1961. године, одлуком Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу у Приштини. Решењем о оснивању Економске школе, није предвиђено да школа има статус самосталне установе, него је школа радила у сатаву Гимназије “Силвира Томазини” у Кос.Митровици.

Као разлози и мотиви за оснивање Еконмске школе били су, пре свега, потребе привреде, и друштвених служби, органа управе за стручним кадровима економске струке. У школи су оспособљени ученици за обављање следећих послова: финансијско књиговодство, благајнчко пословање, ликвидатура, платни промет, обрачун личних доходака, банкарски послови, послови комерцијалног сектора и за потребе РМХК Трепча, као и општине и ширег региона.

У периоду од 1961. до 1973. године Економска школа је радила у континуитету, и рад школе је уско везан за образовање економиста финасијске струке који су ступали на рад у комбинату Трепча, општинским органима управе, заводима – тако да је њихов допринос успешном привредном развоју града имао и велики значај.

Решењем број 02-611-29/74 од 24.05.1974. године Покрајинског секретаријата за бразовање, науку икултуру у Приштини, дошло је до оснивања Економског школског центра са седиштем у Кос. Митровици, са циљем повезивања образовања са привредним и друштвеним делатностима, па је школа у свом саставу образовала ученике за занимања: комерцијални техничар, економски техничар, техничар за управне послове, финансијски техничар, трговац, кувар, конобар и туристички техничар.

1976. године услед системских промена и доношења Закона о раду, Економски школски центар је као самостална установа организован у оквиру Центра друштвених и привредних делатности усмереног образовања, а у којем су образовну делатност организовали и Гимназија и Медицинска школа.

У периоду реформе школства, односно тзв. Друге фазе усмереног образовања школа је остварила образовну функцију као Центар средњег усмереног образовања и васпитања еконмских струка (ЦСУОВ).

У том периоду школа је била у двогодишњем трајању и карактеристично је, за тај период значај увођења професионалне праксе као обавезе у свим стручним школама.

Од 1992. године и доношења Закона о средњој школи, школа носи назив: Средња економска школа и образовни рад остварује као самстална установа, када почињу да функционишу Школски одбор као нови орган управљања у школи, као и одређене промене које су везане са доношењем новог Устава Републике Србије 1990. године.

Одлуком Владе Р. Србије из 1993. године школа је у мрежи средњих школа Републике Србије, решењем Министарства просвете Р. Србије бр.022-05-00509/94-03 од 06. 06. 1994. године, школа испуњава услове за обављање делатности, и од 1994 године носи назив: Економско-Трговинска школа који је и до сада задржала.

Од Јула 1999. године, Економско-трговинска школа је премештена из јужног дела града у севени део Кос.Митровице, и то у просторијама Техничке школе као последица опште познатих догађаја и ратних збивања.

Дан школе као јубилеј није постојао, па о томе нису могли дати податке ни бивши наставници школе и није било ни прославе јубилеја, познатог као дан школе. Чињеница је, да школа у дугој традицији није носила име познатих личности па је вероватно и разлог да школа није одредила тзв. дан школе.

Школски одбор и Наставничко веће школе су одлучили да Економско-трговинска школа као дан школе и прославу одреди јубилеј 50-годишњицу оснивања школе, и то 01.09. 2011. године.